Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op donaties en betalingen aan de Stichting de Kracht van Limburg en Vrienden, van de Ronald McDonald Huizen Limburg. Waarbij de opbrengst van de donaties ten goede komt van het Ronald Mc Donald Kinderfonds.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het doneren van een knuffel geeft de klant te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Prijzen ”Doneer een Knuffel”

Stichting Kracht van Limburg en vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten en behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief transactiekosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij  anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Door het doneren van een knuffel via de site “Geef een knuffel” is de overeenkomst een feit. Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg behoudt het recht om een donatie zonder opgave van reden te weigeren.

 

Leveringen

“Geef een knuffel” is een initiatief van Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg, waarbij het mogelijk is om een knuffel te doneren aan zieke kinderen in de Limburgse ziekenhuizen. Deze knuffels zullen rechtstreeks door Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg aan de ziekenhuizen worden gedoneerd.

 

Betaling

De klant doneert de knuffel middels een betaling via Ideal in de webshop van “Geefeenknuffel.nl“

 

Contactgegevens

Contactgegevens Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg

De Kracht van Limburg

info@krachtvanlimburg.nl

T.a.v. Chantalle Kusters-Boels

Rechten

Alle contacten en transacties met Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg  geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg. Niets uit uitgaven of publicaties van de webshop of facebookpagina van “Geefeenknuffel.nl” mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting Kracht van Limburg en Vrienden Ronald Mc Donald huizen Limburg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.